PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Profil Absolwenta

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwenta

Absolwent specjalności Odnawialne Źródła Energii jest przygotowany do pracy w zawodzie inżyniera elektroenergetyka w zakładach energetyki zawodowej, przemysłowej, komunalnej i w zakładach usługowych oraz małych przedsiębiorstwach i u użytkowników indywidualnych (prosumentów) posiadających elektrownie i elektrociepłownie małej mocy (źródła rozproszone), wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE). Jest także przygotowany do pracy w zakładach przemysłowych zajmujących się projektowaniem i eksploatacją ekologicznych systemów energetycznych jak również do otwarcia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Absolwent tej specjalności jest przygotowany nie tylko do realizacji zadań ściśle inżynierskich w dziedzinie elektroenergetyki ale posiada również kompetencje społeczne do pracy zespołowej, kierowania grupami pracowników, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej, przewidywania skutków ekonomicznych i prawnych podejmowanych decyzji inżynierskich. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Absolwent specjalności Elektromechatronika jest przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, tzn.: elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym, oraz innych placówkach eksploatacyjnych i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia w których są one stosowane. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Absolwent specjalności Instalacje elektryczne jest przygotowany do pracy w zawodzie inżyniera elektryka w zakładach zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem mieszkaniowych i przemysłowych inteligentnych instalacji elektrycznych a także systemów monitoringu przemysłowego i instalacji zabezpieczających przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Absolwent tej specjalności jest również przygotowany do projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych rozproszonych źródeł energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii. Absolwent tej specjalności jest także przygotowany do eksploatacji systemów automatyki inteligentnych instalacji elektrycznych, zapewniających racjonalną gospodarkę zużycia energii elektrycznej oraz systemów instalacji monitoringu przemysłowego.

Efekty kształcenia zakładane dla kierunku studiów Elektrotechnika są spójne z wybranymi efektami kształcenia dla obszaru/obszarów kształcenia, poziomu i profilu praktycznego, do którego/których kierunek ten został przyporządkowany, określonymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, sformułowane w sposób zrozumiały i pozwalający na stworzenie systemu ich weryfikacji. Zakładane efekty kształcenia dla kierunku, uwzględniają w szczególności zdobywanie przez studentów umiejętności praktycznych, w tym umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, oraz dalszą edukację. Studenci kierunku studiów Elektrotechnika po 5-tym semestrze studiów, mogą uzyskać uprawnienia w zakresie eksploatacji (obsługi) urządzeń elektrycznych nadawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Natomiast absolwenci kierunku studiów Elektrotechnika, po odbyciu odpowiedniego stażu zawodowego, mogą uzyskać uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania budową (wykonawstwem) urządzeń i instalacji elektrycznych nadawane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.