PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Profil absolwenta

Absolwent kierunku mechatronika uzyskuje kwalifikacje w zakresie połączenia  nowoczesnej mechaniki z najnowszymi osiągnięciami elektroniki, robotyki, w sposób pozwalający na wyznaczenie przyszłych kierunków rozwoju. Przygotowani są do uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, oraz diagnozowaniem układów mechatronicznych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej szczególnie w średnich i małych zakładach przemysłowych i usługowych, zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, a także w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu mechatronicznego specjalizujących się w  eksploatacji nowoczesnych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów przemysłowych, w przemyśle obrabiarkowym, elektromaszynowym, nadzorem  nad użytkowaniem systemów mechatronicznych w zakładach przemysłowych, instytucjach, stacjach serwisowych i diagnostycznych.

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, kompetencji, umiejętności

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Mechatronika  są spójne z wybranymi efektami kształcenia dla obszaru/obszarów kształcenia, poziomu i profilu praktycznego, do którego/których kierunek ten został przyporządkowany, określonymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, pozwalający na stworzenie systemu ich weryfikacji. Zakładane efekty kształcenia dla kierunku, uwzględniają w szczególności zdobywanie przez studentów umiejętności praktycznych  oraz dalszą edukację. Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku Mechatronika mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających np. w Politechnice Poznańskiej lub w innych uczelniach na terenie kraju i za granicą. W ramach programu Erasmus studenci kierunku Mechatronika  mogą realizować jeden semestr studiów na uczelniach zagranicznych z którymi  PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie współpracuje.