PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Profil Absolwenta

Budownictwo Energooszczędne

Absolwenci specjalności Budownictwo energooszczędne zdobędą wiedzę z obszaru organizacji realizacji budowy, technologii robót ogólno budowlanych oraz projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich. . W programie znajdują się również zagadnienia związane z budownictwem  pasywnym oraz odnawialnymi źródłami energii stosowanymi w budownictwie. Szeroko omawiane są zasady projektowania instalacji grzewczych i wentylacyjnych oraz termowizyjna ocena strat cieplnych. 
Absolwent specjalności wyróżniał się będzie szeroką wiedzą i umiejętnością w kształtowaniu i użytkowaniu przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych z zakresu budownictwa i kierowania procesami ich wdrażania. Będzie przygotowany do podejmowania inżynierskich, interdyscyplinarnych zadań zorientowanych na zagadnienia środowiskowe i ekologiczne z obszaru budownictwa energooszczędnego, termorenowacjii budynków, energii odnawialnych, technologii energooszczędnych, recyrkulacji obiektów budowlanych, materiałów przyjaznych środowisku.
Absolwenci Studiów o profilu praktycznym na specjalności Budownictwo energooszczędne priorytetowo traktują  opanowanie metod projektowania konstrukcji budowlanych, opierając się na wiedzy zdobytej w ramach takich przedmiotów jak wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, uzyskanie podstawowej wiedzy o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego, kształtowanie umiejętności prowadzenia obliczeń konstrukcji inżynierskich przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania komputerowego, uzyskanie podstawowej wiedzy o odnawialnych źródłach energii, możliwości zastosowania tych źródeł w budownictwie. Będą posiadali wiedzę między innymi z zakresu projektowania instalacji grzewczych i wentylacyjnych, wykonawstwa obiektów budowlanych, projektowania podstawowych elementów konstrukcji budowlanych, analizowania problemów związanych z procesem budowlanym od projektu po efekt końcowy, zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej, uzyskują znajomość języka obcego na poziomie B2 oraz posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Perspektywy zawodowe – absolwenci mogą podjąć pracę projektanta w przedsiębiorstwach związanych z branżą budowlaną i projektową, nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych, wytwórniach betonu i elementów konstrukcji budowlanych, placówkach usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym, jednostkach administracji i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach wykonawczych wszystkich typów obiektów budowlanych.

Organizacja i Zarządzanie Procesem Budowlanym

Absolwent specjalności  Organizacja i Zarządzanie Procesem Budowlanym przygotowany jest do budowy i eksploatacji obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. Posiada umiejętności organizowania procesu inwestycyjnego, prowadzenia remontów i oceny stanu technicznego budynków. Absolwenci posiadają podstawowe umiejętności projektowania i realizacji /nadzoru budowlanego/ obiektów budownictwa ogólnego. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych przy stosowaniu technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Absolwent będzie wyróżniał się dobrą znajomością zagadnień na placu budowy i znajomością efektywnego przygotowania procesu budowlanego oraz wystarczającymi kwalifikacjami do kierowania firmą budowlaną. Absolwenci są przygotowani do wykonywania między innymi analizy i projektowania konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynierskich oraz do prowadzenia prac przy ich realizacji, budowy, utrzymania  i modernizacji obiektów budowlanych oraz produkcji materiałów i elementów budowlanych, planowania  i prowadzenia miejskich prac renowacyjnych oraz współdziałania w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki i budowy dróg, ulic i autostrad. Uzyskują znajomość języka obcego na poziomie B2 oraz posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent charakteryzuje się umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi oraz korzystania i łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki, jest przygotowany do kierowania realizacją prac w zakresie wykonawstwa, remontów i użytkowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. 
Perspektywy zawodowe - może stanowić kadrę biur studialno-projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni materiałów  i elementów budowlanych, pełnić funkcję pomocniczą lub być współautorem działań twórczych w zakresie projektowania bardziej skomplikowanych obiektów, placówkach usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym.

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, kompetencji, umiejętności

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Budownictwo są spójne z wybranymi efektami kształcenia dla obszaru/obszarów kształcenia, poziomu i profilu praktycznego, do którego/których kierunek ten został przyporządkowany, określonymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, pozwalający na stworzenie systemu ich weryfikacji. Zakładane efekty kształcenia dla kierunku, uwzględniają w szczególności zdobywanie przez studentów umiejętności praktycznych, w tym umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, oraz dalszą edukację. Zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” absolwent posiada wykształcenie pozwalające ubiegać się o uprawnienia budowlane. Absolwent jest przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych.