PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Profil Absolwenta

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci specjalności Aplikacje Internetowe i Mobilne uzyskują szerokie kwalifikacje w zakresie projektowania zaawansowanych aplikacji internetowych oraz programowania urządzeń i systemów mobilnych. Absolwenci mogą poszukiwać zatrudnienia w firmach informatycznych projektujących i wytwarzających aplikacje webowe, przeznaczone do używania zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych, np. notebook czy smartfon. Absolwenci zyskują wiedzę na temat funkcjonowania Internetu Rzeczy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa, co z kolei stwarza im możliwości podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach o rozmaitym profilu przemysłowym korzystających z usług internetowych. Specjalność oferuje absolwentom szerokie możliwości podjęcia własnej działalności informatycznej, np. przy projektowaniu stron internetowych i systemów zarządzania treścią lub tworzeniu sklepów internetowych i obsłudze handlu elektronicznego.
Absolwenci specjalności Grafika i Gry Komputerowe są szczególnie predysponowani do pracy w charakterze projektantów aplikacji graficznych i multimedialnych oraz projektantów i programistów gier komputerowych. Gruntowna wiedza z zakresu zaawansowanych technik grafiki komputerowej i wizualizacji pozwala absolwentowi zarówno na projektowanie graficznych aplikacji komputerowych w firmach informatycznych, jak i tworzenie systemów wizualizacji w różnych gałęziach przemysłu, np. w automatyce lub telekomunikacji, podejmując pracę w przedsiębiorstwach spoza branży informatycznej. Umiejętność projektowania i programowania systemów multimedialnych i mobilnych znacząco poszerza kwalifikacje absolwentów tej specjalności w kontekście zatrudnienia w firmach o różnym profilu działalności. Absolwenci są również dobrze przygotowani merytorycznie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w ramach tematyki
objętej programem specjalności, np. w zakresie programowania gier komputerowych czy zarządzania aplikacjami internetowymi.
Absolwent specjalności Informatyka w Zarządzaniu jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia przede wszystkim w firmach specjalizujących się w wytwarzaniu, dystrybucji i wdrażaniu systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwent jest wykwalifikowany w zakresie projektowania i wytwarzania aplikacji biznesowych, jak również może pracować na stanowisku osoby wdrażającej i serwisującej oprogramowanie produkowane przez firmę zewnętrzną, a jedynie dystrybuowane przez firmę zatrudniającą. Potrafi procować w zespole i ma szerokie pojęcie o zarządzaniu projektami programistycznymi. Ponadto ma obszerne przygotowanie w zakresie marketingu w branży produktów informatycznych. Wymienione umiejętności pozwalają absolwentowi tej specjalności podjąć zatrudnienie na stanowisku związanym z praktycznie każdym etapem procesu wytwarzania i obsługi systemów zarządzania przedsiębiorstwem, a nawet rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach firmy o w/w profilu.

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, kompetencji, umiejętności

Efekty kształcenia zakładane dla kierunku studiów Informatyka są spójne z wybranymi efektami kształcenia dla obszaru/obszarów kształcenia, poziomu i profilu praktycznego, do którego/których kierunek ten został przyporządkowany, określonymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, sformułowane w sposób zrozumiały i pozwalający na stworzenie systemu ich weryfikacji. Zakładane efekty kształcenia dla kierunku, uwzględniają w szczególności zdobywanie przez studentów umiejętności praktycznych, w tym umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, oraz dalszą edukację. Absolwent kierunku Informatyka jest dobrze przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) zarówno na kierunku Informatyka, jak i na wybranych specjalnościach kierunku Automatyka i Robotyka (np. Wbudowane Systemy Sterowania – WSS lub Systemy Automatyki i Robotyki – SAR na Politechnice Poznańskiej – dla specjalności Systemy Komputerowe) oraz na kierunku Inżynieria Zarządzania (Politechnika Poznańska) – dla specjalności Informatyka w Zarządzaniu.